ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง (ศูนย์ฯ มีชัย) ค่ายสะเต็มศึกษาเขตภาคอีสาน

เป็นหน่วยงานด้านการพัฒนา 1 ใน 17 แห่ง ของ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 ก่อตั้งโดย นายมีชัย วีระไวทยะ ตั้งอยู่ ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รายล้อมด้วย พืชพันธุ์ไม้ ศูนย์เรียนรู้ต่างๆทางด้านเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่อำเภอนางรองและบริเวณใกล้เคียงด้านการพัฒนาอาชีพสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท การเกษตรการพัฒนาประชาธิปไตยวางแผนครอบครัว งานป้องกันโรคเอดส์ ธุรกิจ เพื่อสังคม ค่ายวิทย์ภาคอีสาน ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายสะเต็ม บุรีรัมย์ สะเต็ม STEM EDUCATION ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคอีสาน ค่ายสิ่งแวดล้อมนางรอง ค่ายวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 

ปัจจุบันทาง ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง ได้เน้นด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนโรงเรียนของรัฐ (Partnership School) ให้มีรูปแบบการเรียนการสอนที่จะช่วยทำให้โรงเรียนเป็นมากกว่าโรงเรียนเฉพาะของเด็กนักเรียน แต่เป็นการพัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในชุมชนและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (School-Based Integrated Rural Development)  วิทยาศาสตร์นางรอง เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวด                                                                                                                                                                                                                       

 

พาลูกเที่ยว เกี่ยวข้าวเดือนพ่อที่บ้านโคกพลวง 

ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการน้ำระดับประเทศ

อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์    ธันวาคม 2563

ประวัติชุมชน

            บ้านโคกพลวง เดิมทีเป็นชุมชนเดียวกันกับบ้านหนองทองลิ่ม และแยกมาเป็นบ้านโคกพลวง  หมู่ 9 เมื่อ พ.ศ.2512 โดยมีนายมอง  บุญกองชาติ เป็นคนแรกที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานต่อมามีชาวบ้านคนอื่นๆทะยอยเข้ามาอยู่อาศัย  ด้วยลักษณะของพื้นที่  ภูมิประเทศ  เป็นที่ราบสูงมีป่าไม้ธรรมชาติจำนวนมาก  โดยเฉพาะต้นพลวงขึ้นอยู่หนาแน่นจึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน  นามว่า  บ้านโคกพลวงจนถึงปัจจุบัน  มีนายหมื่น  บุญกองชาติ  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก   และนางสามัญ  โล่ห์ทอง  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

            ปัจจุบันบ้านโคกพลวงเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำฝนบนที่สูง เป็นชุมชนคุณธรรมที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ มีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งผลให้เกิดผลผลิตชุมชนมากมาย นำไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลายเป็นแหล่งศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการชุมชน การบริหารจัดการน้ำ การประกอบอาชีพ  ผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาชาวบ้าน

จำนวนประชากร

   155 ครัวเรือน

   587 คน :

   ชาย 283 คน หญิง 304 คน  (ผู้สูงอายุ 64คน เด็กและเยาวชน 53 คน)

อาชีพหลัก

   ทำนา

อาชีพรอง

   ทำไร่ 

   รับจ้างทั่วไป 

   ค้าขาย 

   ทำสวน

วิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน 

   พัฒนาคุณภาพชีวิต  น้อมนำแนวพระราชดำริสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

 

กำหนดการพาลูกเที่ยวบ้านโคกพลวง  2 วัน 1 คืน  ลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท (ที่พัก อาหาร กิจกรรม)

11.30 น. เดินทางถึงศูนย์มีชัยนางรอง                ลงทะเบียน  Welcome Drink  เช็คอินเข้าที่พัก ซีแอนด์ซี รีสอร์ท นางรอง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ชิมเมนูขาหมูเลื่องชื่อของดีอำเภอนางรอง  เสิร์ฟพร้อมข้าวหอมมะลิจากชุมชน

13.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (รักแรกพบ)

14.00 น. เดินทางไปบ้านโคกพลวง  ชุมชนร่วมต้อนรับ ผู้นำชุมชนเล่าที่มาของชุมชนพอสังเขป แบ่งทีมทำกิจกรรม

14.30 น. กิจกรรม Work Shop การทำข้าวฮาง  เรียนรู้การทำข้าวให้เป็นยาโดยภูมิปัญญาชาวบ้านอีสาน ข้าวสุขภาพประโยชน์อัดแน่น  

               เพาะงอกจากข้าวเปลือก มีไฟเบอร์  วิตามิน แร่ธาตุ ช่วยชะลอความชรา หลับสบาย ป้องกันอัลไซเมอร์

15.00 น. กิจกรรม Work Shop  การทำหมวกจากวัสดุธรรมชาติ  ออกแบบและลงมือทำหมวกเพื่อใช้สวมใส่ในกิจกรรมเกี่ยวข้าว

                  แต่ละทีมส่งประกวด (ชุมชนตัดสินผลงาน)

15.30 น. กิจกรรม อาสาทำดี บอกรักโคกพลวงผ่านหุ่นไล่กา    ลงมือทำหุ่นไล่กาด้วยสองมือเป็นที่ระลึกให้ชุมชนใช้ไล่นก ช่วงข้าวออกรวง

               (ชุมชนตัดสินผลงาน)

16.30 น.กิจกรรมขาลุยบุกนา นั่งรถอีแต๊กหรือโฟร์วีลไดรฟ์  ฉบับท้องทุ่ง ชมบรรยากาศของเรือกสวนไร่นาสัมผัสกับชีวิต ของเกษตรกรแท้ ๆ ไม่มีแต่งเติม 

              สวมบทชาวนามือสมัครเล่นด้วยการลงแขกเกี่ยวข้าว

18.30 น. - ร่วมงานสังสรรค์มื้อเย็นร่วมกับชุมชน

                     กับบรรยากาศอีสานบ้านเฮา                  -   

                    - รับประทานอาหารเย็นชุดพาแลง

                     บ้านโคกพลวง

                  -  สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีอีสานผ่านการ

                     บายศรีสู่ขวัญ

                  - ชมการแสดงพื้นบ้านจากกลุ่มเยาวชน

                  -  ร่วมกันออกสเต็ปตามสไตล์ของแต่ละคน

                     ด้วยรำวงย้อนยุค

                  - ประกาศผลการแข่งขันการทำกิจกรรม

                     มอบรางวัล

20.00 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 #ท่องเที่ยววิถีชุมชน #พาลูกเที่ยว #CSR Outing #บ้านโคกพลวง #พาครอบครัวเที่ยว #พาลูกไปดำนา #พาลูกเที่ยวบ้านโคกพลวง #ท่องเที่ยววิถีชีวิตชนบท


 

โครงการค่ายสะเต็มศึกษา (นางรองแคมป์)

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางศูนย์ฯ ได้ร่วมเป็นเครือข่ายในโครงการค่ายสะเต็มศึกษา แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา (www.saptaicamp.com) เพื่อขยายโอกาสให้กับโรงเรียนและนักเรียนในเขตพื้นที่่ภาคอีสานได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมและลดค่าใช้จ่าย เวลา ในการเดินทางไปทำเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในจังหวัดที่ห่างไกล ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายสะเต็ม ค่ายสะเต็มวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ STEM วิทยาศาสตร์ ค่ายสิ่งแวดล้อม สะเต็มภาคอีสาน สะเต็มอีสาน 

นอกเหนือจากโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง ยังได้จัดทำโครงการธุรกิจเพื่อสังคมควบคู่ไปกับงานด้านการพัฒนาภายใต้ชื่อ บริษัท นางรองพัฒนาจำกัด โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ โรงแรมและร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี ที่ให้บริการห้องพัก ห้องประชุมสัมมนาและร้านอาหาร รวมถึงการจัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา การจัดค่ายทางด้านนวัตกรรมการเกษตร ค่ายพลังงานและค่ายเยาวชนอื่นๆ ค่าย วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงานและนวัตกรรม ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง ค่ายวิทยาศาสตร์

โครงการค่ายสะเต็มนางรอง แคมป์ เกิดจากความร่วมมือของ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง (ซี แอนด์ ซี นางรอง) ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในรูปแบบใหม่ ที่นำเรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน มาสร้างเป็นแรงบันดาลใจ นักเรียนจะได้สัมผัสธรรมชาติแมกไม้แบบส่วนตัวผสานการดูแลแบบอบอุ่น สะดวกสบายแบบมีสไตล์ ห้องพักที่เงียบสงบร่มเย็นอากาศบริสุทธิ์ ค่ายวิทยาศาสตร์ สะเต็ม Stem Education ค่ายสะเต็มศึกษา ค่ายสะเต็ม stem ค่ายวิทย์ ดร. ทักษิณ อาชวาคม

ค่ายสะเต็มศึกษาหลักสูตร 3 วัน 2 คืนแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ

สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สนุกกับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ โดยมีธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจในหลักสูตร 3 วัน 2 คืน กับฐานความรู้ที่สามารถเลือกได้ 7 ฐาน และกิจกรรมเสริมทักษะที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัดฝึกฝนการคิดเชิงวิเคราะห์กระตุ้นให้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โรงเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการปรับหลักสูตรได้ตามต้องการ บริหารหลักสูตรโดย ดร. ทักษิณ อาชวาคม ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ปี พ.ศ. 2545-2559

ตัวอย่างกิจกรรม

ศึกษาชีวิตธรรมชาติกลางวันและกลางคืน รู้จักนกและผีเสื้อ การเดินทางของพฤกษา ความลับบนยอดไม้ มหัศจรรย์ลวดลายใบไม้ ตามล่าหาขุมทรัพย์ เรียนรู้เรื่องทิศและแผนผัง หมีน้อยล่าเหยื่อ เรียนรู้จากดวงดาวและแมลงกลางคืน ปิ้งย่างข้าวจี่ ข้าวเกรียบว่าว สร้างสีสันบนลายผ้า วิศวกรน้อยกับจรวดขวดน้ำ ฯลฯ

หลักสูตร วัน คืน

                       ราคา:  คนละ 2,000 บาท (ห้องปรับอากาศ)

       เหมาะสำหรับ:  นักเรียนระดับประถม – มัธยมศึกษาและผู้ปกครองที่ต้องการร่วมกิจกรรมกับบุตรหลาน

             สถานที่:  ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง (ซี แอนด์ ซี รีสอร์ท นางรอง) ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ค่ายสะเต็มศึกษาหลักสูตร 2 วัน 1 คืนแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ

สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สนุกกับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รูปแบบใหม่ โดยมีธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจ ในหลักสูตร 2 วัน 1 คืน กับฐานความรู้ที่สามารเลือกได้ 5ฐาน และกิจกรรมเสริมทักษะที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัดฝึกฝนการคิดเชิงวิเคราะห์ กระตุ้นให้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โรงเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการปรับหลักสูตรได้ตามต้องการ บริหารจัดการหลักสูตรโดย ดร.ทักษิณ อาชวาคม ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ปี พ.ศ. 2545-2559

ตัวอย่างกิจกรรม

ศึกษาชีวิตธรรมชาติกลางวันและกลางคืน รู้จักนกและผีเสื้อ การเดินทางของพฤกษา ความลับบนยอดไม้ มหัศจรรย์ลวดลายใบไม้ ตามล่าหาขุมทรัพย์ เรียนรู้เรื่องทิศและแผนผัง เรียนรู้จากดวงดาวและแมลงกลางคืน ปิ้งย่างข้าวจี่ ข้าวเกรียบว่าว สร้างสีสันบนลายผ้า วิศวกรน้อยกับจรวดขวดน้ำ ฯลฯ

หลักสูตร วัน คืน

                      ราคา:  คนละ 1,200 บาท (ห้องปรับอากาศ)

       เหมาะสำหรับ:  นักเรียนระดับประถม – มัธยมศึกษาและผู้ปกครองที่ต้องการร่วมกิจกรรมกับบุตรหลาน

             สถานที่:  ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง (ซี แอนด์ ซี รีสอร์ท นางรอง) ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

               หมายเหตุ :    

                               -  โรงเรียนที่จัดกิจกรรม ค่ายฯ ต้องเตรียมคู่มือค่าย STEM และ ใบเกียรติบัตร
                                  สำหรับนักเรียนมาในวันเข้าค่ายฯ สามารถ Download เอกสารได้ที่เวปไซต์นี้
                               -  เตรียมของใช้ส่วนตัวเช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แชมพู ผ้าเช็ดตัว เสื้อกันหนาว
                                  กางเกงขายาว ไฟฉาย รองเท้าผ้าใบ ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นอื่นๆ
                               -  ส่งแบบฟอร์มใบจองกลับมาที่ Email: nangrongcamp@pda.or.th หรือ Fax.044-657084

โครงการ RSSI UK SUMMER CAMP  ขอเชิญน้องๆ นักเรียนผู้ปกครองและผู้สนใจ ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่  ในการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนกับเจ้าของภาษา ที่โรงเรียนสอนภาษาชั้นนำในเมือง Oxford ประเทศสหราชอาณาจักร และได้ท่องเที่ยวทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สะเต็มอีสาน ค่ายวิทย์ภาคอีสาน ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายสะเต็ม บุรีรัมย์ STEM STEM EDUCATION ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคอีสาน ค่ายสิ่งแวดล้อมนางรอง ค่ายวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ ค่ายSTEM โครงการค่าย ค่ายสะเต็มภาคอีสาน ค่ายSTEMภาคอีสาน ค่ายนวัตกรรมภาคอีสาน ค่ายนวัตกรรมเกษตรภาคอีสาน ดูดาวภาคอีสาน ธรรมชาติสวยภาคอีสาน อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทหินพนมรุ้ง วิทยาศาสตร์นางรอง เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ศึกษาธรรมชาติ ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหิน  ระบบนิเวศน์ ศึกษาระบบนิเวศ พนมรุ้ง วนอุทยานเขากระโดงบุรีรัมย์ เขื่อนลำนางรอง ที่เที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทบ้านบุ ปราสาทเมืองต่ำ โรงแรมซีแอนด์ซีนางรอง ร้านอาหารซีแอนด์ซีนางรอง วัดเขาอังคาร แหล่งหินตัด อ่างเก็บน้ำทุ่งแหลม ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ โฮมสเตย์นางรอง วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน วัดระหาน ที่พักนางรอง โรงแรมนางรอง รีสอร์ทนางรอง ร้านอาหารนางรอง ร้านอาหารบุรีรัมย์ ห้องพัก เที่ยวภาคอีสาน โรงแรมที่พักภาคอีสาน วัดเขาพระอังคาร พระเจ้าใหญ่ วัดหงษ์ จุดชมวิวผาแดง หาดปราสาททอง สนามบินบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ สวนนก ปราสาทเมืองต่ำ มหาศิวลึงค์ นางรองที่ยวไหนดี เที่ยวนางรอง ที่พักบุรีรัมย์ ภูเขาไฟเขากระโดง พระสุภัทรบพิตร ทะเลสาบแห่งอีสานใต้ ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ นิว ไอ-โมบาย สเตเดียม บุรีรัมย์ ปราสาทบ้านบุ แหล่งเตาโบราณ นางรองเมืองสวย ดร. ทักษิณ อาชวาคม

Visitors: 7,041